Zarządzanie odpadami w placówkach edukacyjnych

Zarządzanie odpadami w placówkach edukacyjnych

Zarządzanie odpadami w placówkach edukacyjnych

Szkoły, uczelnie wyższe, jak również inne placówki edukacyjne wytwarzają spore ilości odpadów. Niezależnie od tego, czy szkoła ma wdrożony program gospodarki odpadami, czy dopiero przymierza się do wdrożenia, praktycznie każda ma możliwości ograniczania i odzyskiwania surowców wtórnych. Dbałość o środowisko naturalne, jak również rosnące koszty utylizacji i wywozu odpadów to istotne problemy, przy rozwiązaniu których należy skoncentrować uwagę na procesie zarządzania odpadami.

 • Przeprowadzić audyt odpadów

Należy oszacować ilość i rodzaje odpadów, aby dokładnie wiedzieć, co i w jakiej ilości trafia do koszy. Audyt w tym przypadku to formalny, zorganizowany proces służący do ilościowego określenia ilości i rodzajów odpadów pochodzących od pracowników i uczniów. Na podstawie wyników audytu można podjąć decyzję o tym, które rodzaje odpadów będą zbierane i wykorzystywane w programie recyklingu.

 • Powołać zespół ds. recyklingu

Trzeba zaangażować jak najwięcej osób. Pracownicy, uczniowie, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele społeczności – wszyscy powinni wiedzieć o programie recyklingu wdrożonym w placówce edukacyjnej. Prowadząc działalność edukacyjną przyjazną dla środowiska i dbając o pozostawianie go w dobrym stanie, warto informować o prowadzonej polityce ochrony środowiska. To bardzo ważny aspekt edukacyjny, ale i wpływający pozytywnie na wizerunek szkoły.

 • Zbadać rynek surowców wtórnych

Warto przeanalizować lokalny rynek, aby nawiązać współpracę z firmami zajmującymi się utylizacją odpadów i recyklingiem i sprawdzić, jakie odpady przetwarzają. Jeśli to możliwe, trzeba nawiązać współpracę z firmami, które kupują materiały nadające się do recyklingu.

 • Określić sposoby zbierania i gromadzenia odpadów

To najistotniejszy element procesu gospodarowania odpadami, w którym należy ustalić logistykę odpadów, w tym również sposoby i miejsca ich gromadzenia, sortowania i przechowywania.

 • Zainwestować w urządzenia do prasowania i belowania odpadów

Belownica dopasowana do potrzeb i miejsca jest niezastąpiona w miejscu gromadzenia i sortowania odpadów. Pozwala utrzymać ład i porządek, jak również zapewnia przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmniejsza inne ryzyka potencjalnych wypadków. Odpady sprasowane w belach są bardzo wygodne do przechowywania i transportowania. Dzięki mniejszej objętości odpadów częstotliwość ich odbioru może być znacznie zmniejszona.

 • Wdrożyć i realizować program recyklingu

Na tym etapie warto opracować procedury informujące pracowników o odpowiednich procedurach recyklingu jak również o zmianach w procedurach istniejących.

 • Kontrolować i modyfikować

Proces zarządzania odpadami wdrożony w placówce edukacyjnej powinien być poddawany okresowym kontrolom i modyfikacji, co przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów.

 • Nagradzać

W placówkach oświatowych warto pamiętać o tym, aby nagradzać każdą inicjatywę i pomysł. Formy nagrody mogą być różne, jak pieniądze, dyplom uznania, wzmianka w gazetce szkolnej, itp.

EDUKACJA TO PODSTAWA

Ważne jest, aby szkoła lub każda inna placówka edukacyjna opracowała i wdrożyła możliwie długookresowy i trwały program edukacyjny dla swoich podopiecznych. Dzięki temu będą mieć okazję poznać znaczenie redukcji odpadów i zaangażować się w ich przetwarzanie. Podstawy programowe już dla uczniów szkół podstawowych dają możliwość poznawania i nauczenia się jak w swoim życiu uwzględnić recykling. W szkołach z wdrożonym programem recyklingu zaobserwowano znaczące oszczędności.

SORTOWANIE, PRASOWANIE, RECYKLING —  ZYSK Z ODPADÓW

Korzystanie z recyklingu przyczynia się do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami.

 • Rozważ możliwość recyklingu/sprzedaży zużytych opakowań szklanych. Szkło jest idealne do tego celu. To odzyskane koszty, a czasem dodatkowy zysk.
 • Tekstylne ubrania robocze, obrusy itp. można oddawać do selektywnego punktu zbiórki tego typu rzeczy lub do sklepów typu second hand.
 • Koniecznie trzeba rozważyć używanie kompaktora lub belownicy do sortowania, pakowania i zmniejszenia ilości gromadzonych odpadów.

Gospodarowanie odpadami to poza wymogiem prawnym również możliwość dodatkowych przychodów z recyklingu odpadów, ale też doskonały temat edukacyjny.

W szkole powstaje sporo różnorodnych odpadów. Konieczne jest właściwe wyznaczenie miejsca do sortowania i gromadzenia odpadów tak, aby nie zagrażały zdrowiu i bezpieczeństwu personelu i uczniów. Z tego względu zarządzanie odpadami w szkole jest również wrażliwym procesem, do którego trzeba podejść z największą troską.

Kompaktory i belownice ORWAK są zaprojektowane tak, aby zachować czystą i uporządkowaną przestrzeń w miejscu powstawania i gromadzenia odpadów. Jedno małe kompaktowe urządzenie zapobiega wypadkom, zwiększa dostępną przestrzeń poprzez minimalizowanie objętości odpadów, redukuje ręczną obsługę i minimalizuje zagrożenie pożarowe. Rozwiązania ORWAK w zakresie gospodarki odpadami u źródła pozwalają oszczędzić pieniądze i minimalizować koszty zarządzania odpadami w każdej placówce edukacyjnej.

URZĄDZENIA DO PRASOWANIA ODPADÓW TO PRZYCHODY

Karton, papier, tektura, plastik (butelki PET) i metal (puszki aluminiowe) to surowce bardzo cenne dla zakładów odzysku i przerobu surowców wtórnych. Przedsiębiorstwa zajmujące się ich przetwarzaniem płacą za dostarczenie posegregowanych, zagęszczonych i jednorodnych rodzajów odpadów. Dlaczego na tym nie zarabiać?

Kompaktory i belownice do odpadów zmniejszają ich objętość nierzadko do 90%! Oznacza to mniej pojemników, mniej transportów, mniej obsługi, więcej czasu, więcej przestrzeni, większe bezpieczeństwo i więcej pieniędzy na rozwój firmy.

Recykling to wielki biznes, a każda placówka edukacyjna ma wielkie możliwości i kompetencje do szerzenia wiedzy o olbrzymim znaczeniu działalności człowieka dla środowiska.