Polityka recyklingu w placówkach handlu spożywczego

Polityka recyklingu w placówkach handlu spożywczego

Polityka recyklingu w sklepach i supermarketach spożywczych

Sklepy i supermarkety spożywcze są najczęściej odwiedzanymi miejscami. Odpady w nich powstające są znacznym kosztem prowadzonej przez nie działalności. Gospodarowanie odpadami, poza wymogiem prawnym, to również możliwość dodatkowych przychodów z recyklingu odpadów. To doskonała okazja biznesowa dla firmy prowadzącej sklep, ale również jej otoczenia rynkowego i środowiska.

W przypadku handlu artykułami spożywczymi ponad połowa materiałów zawartych w koszyku każdego klienta nadaje się do recyklingu lub kompostowania. W sklepach spożywczych generowane są znaczne ilości odpadów z kartonu, tektury, plastiku i oczywiście odpady organiczne, które powstają w działach z produktami roślinnymi, łatwo psującymi się i o krótkim terminie przydatności do spożycia.

Popularnym trendem, wspieranym również prawnie, jest zastępowanie lub eliminowanie toreb z tworzyw sztucznych i zastępowanie ich torbami wielokrotnego użytku lub wykonanymi z materiałów biodegradowalnych. Polityka recyklingu w placówkach handlu spożywczego może również obejmować program darowizn. Dzięki niemu sklep może wyeliminować marnotrawstwo żywności. Na rynku istnieje wiele organizacji, które są zainteresowane odbiorem takich produktów i potrafiących wykorzystać je z pożytkiem dla siebie i otoczenia.Warto też przyjrzeć się procesowi utylizacji odpadów powstających w sklepie, ponieważ stanowi ona znaczny i nierzadko rosnący koszt biznesowy. Ponad połowa odpadów powstających w sklepach i supermarketach spożywczych nadaje się do kompostowania lub recyklingu. Z tego względu warto rozważyć odbiór odpadów organicznych przez organizacje zajmujące się wytwarzaniem kompostu lub pasz, co jest lepszą alternatywą niż utylizacja i bardziej korzystną dla środowiska. W strefach dla klientów, jak i na zapleczach należy umieścić w wystarczającej ilości odpowiednie pojemniki na odpady, które również ułatwią ich sortowanie.Koniecznie trzeba rozważyć używanie kompaktora lub belownicy do sortowania, pakowania i zmniejszenia ilości gromadzonych odpadów.

Praktykowanie właściwej gospodarki odpadami w branży handlu spożywczego prowadzi do ochrony środowiska i korzyści ekonomicznych. Oprócz zmniejszenia obciążeń składowisk, zapobieganie powstawaniu odpadów pomaga również oszczędzać zasoby naturalne oraz zmniejsza ilość energii i zanieczyszczeń związanych z produkcją.

W przypadku sklepu strategie zapobiegania powstawaniu odpadów przekładają się na oszczędność kosztów również na tańszy transport i oszczędność czasu pracy personelu, który przeznaczą na inne potrzebne czynności.