Bezwypadkowe i bezpieczne prasy i belownice do odpadów

Bezwypadkowe i bezpieczne prasy i belownice do odpadów

Bezwypadkowe i bezpieczne prasy i belownice do odpadów

Kompaktory, prasy i belownice do odpadów są powszechnie stosowane w różnych branżach i są elementem zapewniającym efektywną gospodarkę odpadami. Urządzenia ORWAK mają niezbędne  zabezpieczenia zapobiegające narażeniu życia i zdrowia użytkowników. Prasy i belownice szwedzkiego producenta Orwak, pioniera w konstruowaniu wysokowydajnych pras i belownic, przewyższają standardowe wymagania określone przepisami BHP na polskim rynku.

Zdarza się, że operatorzy pras, belownic, kompaktorów i innych urządzeń do przetwarzania odpadów często nie są właściwie przeszkoleni, co prowadzi do nieefektywności, niższej wydajności i większego ryzyka usterki urządzenia, jak również narażenia bezpieczeństwa operatora. Błędy pracownika polegające na ingerencji w konstrukcję urządzenia, w tym demontaż elementów zabezpieczeń, i praca na urządzeniu po tego typu modyfikacjach (co jest sprzeczne z instrukcją obsługi dowolnego producenta) mogą prowadzić do wypadków i zagrożenia życia. W nowoczesnych urządzeniach, zaprojektowanych z myślą o bezpieczeństwie użytkowników,  stosowane są różne rozwiązania uniemożliwiające pracę na urządzeniu, np. jeśli  którykolwiek z obwodów konstrukcyjnych nie zadziała prawidłowo (takie dodatkowe zabezpieczenie jest stosowane np. w rodzinie urządzeń ORWAK Power). Jest to dodatkowe zabezpieczenie na wypadek, gdy użytkownik zignoruje procedury zapobiegające wypadkom przy pracy.

W najlepszym interesie wszystkich – pracodawców i pracowników – są wspólne działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka i szkód związanych z wykonywaną pracą.

Stosując się do poniższych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wraz z zaleceniami producenta urządzenia dotyczącymi bezpieczeństwa, można zmniejszyć ryzyko potencjalnych wypadków w miejscu prowadzenia działalności i gospodarowania odpadami.

PRACODAWCY

Chociaż prasy i belownice do odpadów są urządzeniami z wieloma zaletami i korzyściami, praca z surowcami wtórnymi i różnorodnymi rodzajami odpadów może być niebezpieczna, gdy urządzenia nie są prawidłowo obsługiwane. Dlatego bardzo ważne jest, aby pracownicy obsługujący urządzenie zostali właściwie przeszkoleni oraz mieli zapewnione bezpieczeństwo niezbędne podczas załadunku maszyny.

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy pracodawcy powinni podjąć następujące kroki:

 • ustanowić procedury okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń:
  • utrzymywać osłony sprzętu zgodnie ze specyfikacją określoną przez producenta urządzenia,
  • sprawdzać prawidłowość działania wszystkich blokad i mechanizmów awaryjnego wyłączania/zatrzymywania urządzenia,
 • przekazać i zaznajomić pracowników z instrukcjami bezpiecznych metod obsługi i czyszczenia urządzenia,
 • przeszkolić pracowników w zakresie rozpoznawania zagrożeń związanych z prasowaniem i belowaniem,
 • wdrożyć standardowe procedury bezpiecznego postępowania z materiałem,
 • zapewnić bezpieczny dostęp do komory i miejsca, z którego można bezpiecznie usunąć zakleszczone odpady,
 • przestrzegać przepisów dotyczących pracy dzieci, które zabraniają wykonywania pracy niebezpiecznej przez osoby nieuprawnione oraz w wieku poniżej 18 lat.

PRACOWNICY

Aby zapobiec incydentom w obsłudze prasy, belownicy lub kompaktora do odpadów i uchronić się przed obrażeniami w trakcie pracy lub w pobliżu urządzeń do prasowania i belowania, sugeruje się pracownikom, zgodnie z przepisami BHP, stosować następujące podstawowe wytyczne:

 • nigdy nie należy blokować ani dezaktywować blokad ani przełączników sterujących,
 • podczas pracy urządzenia należy zadbać i zwrócić uwagę na wszystkie osłony, które powinny być na swoim miejscu, czyli w pozycjach bezpiecznych dla użytkownika,
 • należy zachować szczególną ostrożność przed przystąpieniem do usuwania materiału zaciętego w komorze prasującej i zawsze należy najpierw odłączyć zasilanie, a następnie powiadomić współpracowników, że urządzenie musi być z tego powodu wyłączone i nie wolno jej obsługiwać,
 • nigdy nie należy wchodzić do wnętrza maszyny albo wkładać rąk lub nóg, aby spróbować usunąć zakleszczone lub zablokowane odpady,
 • nigdy nie wolno próbować samodzielnie naprawiać zepsutej prasy, belownicy lub kompaktora do odpadów, chyba że jest się przeszkolonym i z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania napraw i konserwacji tego typu urządzeń,
 • należy używać rękawic ochronnych, okularów, zatyczek do uszu i kasku podczas obsługi urządzeń do prasowania i belowania,
 • należy zawsze pozostawiać urządzenie w trybie „wyłączone”, gdy nie jest używane.

Szkolenia z obsługi urządzenia – zarówno przed pierwszym uruchomieniem, jak i dla nowych  użytkowników – są konieczne. Skutkuje to mniejszą liczbą problemów i pomaga we wprowadzaniu procedur w bezpiecznym środowisku z kompetentnym personelem pracującym pod właściwym nadzorem.

Jeśli przeszkoleni użytkownicy będą pracować na regularnie konserwowanych i prawidłowo serwisowanych urządzeniach, to w efekcie będzie to rozwiązanie bezpieczne zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników.