Polityka recyklingu w placówkach handlu detalicznego

Polityka recyklingu w placówkach handlu detalicznego

Polityka recyklingu w placówkach handlu detalicznego

Centrum handlowe może z powodzeniem prowadzić korzystną komercyjnie politykę recyklingu. W tym celu warto w niej uwzględnić poniższe wskazówki, wypracowane w branży przez lata, jako dobre praktyki w gospodarowaniu odpadami w ośrodkach handlu detalicznego.

  • Uzyskać poparcie zarządu. Ma to kluczowe znaczenie nie tylko dlatego, że program recyklingu będzie wymagał nakładów finansowych i czasu, ale także dlatego, że nowo wprowadzany program doprowadzi do zmian (np. pojawią się nowe obowiązki u niektórych pracowników lub nowe procedury dla pracowników centrum handlowego i najemców). Jeśli zarząd firmy prowadzącej centrum handlowe wyraża świadomość i pełne zaangażowanie na rzecz wdrożenia programu recyklingu, pracownicy podchodzą do nowych zadań w równym oddaniem i sumiennością.
  • Powołać zielony zespół lub eko zespół. Członkami powinni zostać pracownicy wszystkich działów centrum handlowego, nie tylko członkowie personelu sprzątającego, ponieważ proces zarządzania odpadami prawdopodobnie będzie wymagał uwzględnienia różnych aspektów w programie recyklingu.
  • Oszacować strumień i określić odpady. Należy przeprowadzić audyt odpadów, aby dokładnie wiedzieć co i w jakiej ilości trafia do koszy. Audyt w tym przypadku to formalny, zorganizowany proces służący do ilościowego określenia ilości i rodzajów odpadów generowanych przez najemców (sklepy i punkty usługowe). Na podstawie wyników audytu można podjąć decyzję o tym, które rodzaje odpadów będą zbierane i wykorzystywane w komercyjnej polityce recyklingu.
  • Określić sposoby zbierania i gromadzenia odpadów. To najistotniejszy element procesu gospodarowania odpadami, w którym należy ustalić logistykę odpadów, w tym również sposoby i miejsca ich gromadzenia, sortowania i przechowywania.
  • Zainwestować w urządzenia do prasowania i belowania odpadów. Belownica i kompaktor, dopasowane do potrzeb i miejsca są niezastąpione w miejscu gromadzenia i sortowania odpadów. Pozwalają utrzymać ład i porządek, jak również przestrzegać przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmniejszyć inne ryzyka potencjalnych wypadków. Odpady sprasowane w belach są bardzo wygodne do przechowywania i transportowania.
  • Wdrożyć i realizować program recyklingu. Na tym etapie warto opracować zasady informujące pracowników o odpowiednich procedurach recyklingu, jak również o zmianach w procedurach istniejących.
  • Kontrolować i modyfikować. Aby program działał, podobnie jak każdy inny proces w firmie, należy poddawać go kontroli i modyfikacji, jeśli to okaże się niezbędne i przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów. Można wyznaczyć comiesięczne okresy kontroli w celu sprawdzenia, czy wdrożone procedury są przestrzegane.

Poinformować otoczenie. Prowadząc działalność biznesową przyjazną dla środowiska i dbając o pozostawianie go w dobrym stanie warto informować o prowadzonej polityce ochrony środowiska nowych pracowników oraz klientów centrum handlowego. To bardzo ważny aspekt wpływający pozytywnie na wizerunek.